Contractul de intermediere imobiliara

Conform Codului Civil intrat in vigoare la 1 Oct. 2011

Contractul de intermediere

 

Art. 2.096 – Notiune

(1)  Intermedierea este contractul prin care intermediarul se obliga fata de client sa il puna in legatura cu un tert, in vederea incheierii unui contract.

(2)   Intermediarul nu este prepusul partilor intermediate si este independent fata de acestea in executarea obligatiilor sale.

Art. 2.097 – Remunerarea intermediarului

(1)  Intermediarul are dreptul la o remuneratie din partea clientului numai in cazul in care contractul intermediat se incheie ca urmare a intermedierii sale.

(2)  In lipsa conventiei partilor sau a unor prevederi legale speciale, intermediarul are dreptul la o remuneratie in conformitate cu practicile anterioare statornicite intre parti sau cu uzantele existente intre profesionisti pentru astfel de contracte.

Art. 2.098 – Restituirea cheltuielilor

Intermediarul este indreptatit la restituirea cheltuielilor efectuate pentru intermediere, daca se stipuleaza expres in contract.

Art. 2.099 – Remuneratia in cazul pluralitatii de intermediari

(1)  In cazul in care intermedierea a fost realizata de mai multi intermediari, fiecare are dreptul la o cota egala din remuneratia stabilita global, daca prin contract nu s-a stipulat altfel.

(2)  Dispozitiile alin (1) se aplica atat in cazul in care pluralitatea de intermediari rezulta din contracte de intermediere separate, cat si in cazul in care rezulta din acelasi contract de intermediere.

Art. 2.100 – Obligatia de informare

Intermediarul este obligat sa comunice tertului toate informatiile cu privire la avantajele si oportunitatea incheierii contractului intermediat, cu conditia sa nu prejudicieze in mod culpabil interesele clientului.

Art. 2.101 – Comunicarea incheierii contractului intermediat

(1)  Clientul are obligatia sa comunice intermediarului daca s-a incheiat contractul intermediat, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii acestuia, sub sanctiunea dublarii remuneratiei, daca prin contract nu se prevede altfel.

(2)  De asemenea, in cazul in care remuneratia se stabileste in functie de valoarea contractului intermediat sau alte elemente esentiale ale acestuia, clientul este obligat sa le comunice  in conditiile indicate la alin. (1).

 

 CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILIARA

 (pentru cumparator)

 

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1. S.C. TENTANT Imobiliare S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sect. 1, str. Petru Poni, nr. 6, apt. 2, identificata cu J40/ 359/ 2006, CUI RO18281790/ 2006, tel. 021.222.01.25/ 0720.009.999, prin reprezentant desemnat _________________ _________________________ CNP ______________________tel.__________________, in calitate de Intermediar si

1.2. Dl/dna __________________________________________ domiciliat(a) in ________________________________ ________________________________________ tel. __________________ e-mail _____________________________ identificat(a) cu _________________________, CNP ______________________, in nume propriu/ reprezentant solidar al _____________________________________________________________________________, in calitate de Client.

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Intermedierea cumpararii imobilului situat in ____________________________________________________________

 

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE:

3.1. Intermediarul se obliga:

·      Sa prezinte clientului imobilul mentionat la pct. 2 si sa ii puna la dispozitie informatiile necesare pentru a putea evalua si decide corect asupra avantajelor si oportunitatii cumpararii acestuia.

·      Sa puna clientul in legatura cu vânzatorul in vederea ajungerii la o intelegere si incheierii contractului de vânzare.

3.2. Clientul se obliga sa comunice intermediarului locul, data si ora incheierii contractului de vanzare si sa ii achite comisionul, in cel mult 15 zile de la data incheierii contractului, sub sanctiunea dublarii comisionului (Art. 2101 C. Civ.)

 

4. PLATA. CLAUZELE CONTRACTUALE NEGOCIATE:

4.1. Comisionul de intermediere este de ______________ +TVA din pretul de vanzare si se achita jumatate, ca avans, la semnarea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare si restul la semnarea contractului de vanzare.

4.2. Daca dupa semnarea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare, dintr-un motiv neimputabil clientului, contractul de vanzare nu se mai incheie, intermediarul inapoiaza clientului comisionul primit ca avans.

4.3. Daca, insa, dupa semnarea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare clientul decide, unilateral sau de comun acord cu vanzatorul, sa nu mai incheie contractul de vanzare, acesta va achita intermediarului intregul comision stabilit.

4.4. Obligatiile asumate de client prin prezentul contract subzista si in cazul in care acesta a cesionat drepturile ce-i revin din promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare unei terte persoane, precum si atunci cand imobilul mentionat la pct. 2 a fost cumparat de interpusi ai clientului. Partile au convenit in mod expres ca prin interpus se intelege sotul/sotia, copiii/parintii, fratele/sora clientului sau persoana juridica in care acesta este actionar/ asociat/ angajat.

4.5. Partile au mai stabilit ca: _________________________________________________________________________

 

5. DURATA CONTRACTULUI SI CLAUZELE DE INCETARE:

5.1. Prezentul contract produce efecte juridice de la data semnarii de catre parti si ramane in vigoare pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre parti sau 12 luni de la data rezilierii/ denuntarii de catre una dintre parti. Decizia denuntarii si motivarea acesteia vor fi comunicate celeilalte parti prin fax, e-mail sau scrisoare recomandata.

5.2. Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente.

 

6. DECLARATII. DISPOZITII FINALE:

6.1. Clientul a fost informat, anterior semnarii prezentului contract, astfel:

·      Privind imobilul: nivel finisaje FB/ B/ S/ NS, s. utila ______mp, s. totala ______mp, vedere ____________, construit in ______-______, s. teren_______ mp, f. stradal ____ m, situatia juridica ____________________________________  deficiente/ inconveniente _________________________________________________________________, pret cerut de proprietar ______________, alte informatii______________________________________________________________

·      Onorariul notarului, taxele pentru intabulare si costurile aferente platii pretului (schimb, transfer etc.) sunt suportate de catre cumparator (Art. 1.666 C. Civ) si au o valoare estimata de 1,5 – 2,5% din pretul de vanzare.

·      Comisionul perceput de Agentia TENTANT Imobiliare este de 2,5%+TVA negociabil, in functie de pretul imobilului

·      Alte informatii utile: ____________________________________________________________________________

6.2. Clientul declara ca a aflat pentru prima data de vanzarea imobilului mentionat la pct. 2 de la intermediar si ii acorda exclusivitate in privinta cumpararii acestuia.

6.3. Prezentul contract s-a negociat, citit si semnat azi ____________, la adresa imobilului mentionat la pct. 2, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

     

CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILIARA

(pentru vanzator)

 

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1. S.C. TENTANT Imobiliare S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sect. 1, str. Petru Poni, nr. 6, apt. 2, identificata cu J40/ 359/ 2006, CUI RO18281790/ 2006, tel. 021.222.01.25/ 0720.009.999, prin reprezentant desemnat _________________ _________________________ CNP ______________________tel.__________________, in calitate de Intermediar si

1.2. Dl/dna __________________________________________ domiciliat(a) in ________________________________ ________________________________________ tel. __________________ e-mail _____________________________ identificat(a) cu ______________________, CNP _________________________, in nume propriu/ reprezentant solidar al _____________________________________________________________________________, in calitate de Client.

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Intermedierea vanzarii imobilului situat in ______________________________________________________________

catre dl/dna/societatea_________________________________________________, CNP/CUI_____________________

 

3. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE:

3.1. Intermediarul se obliga:

·      Sa puna clientul in legatura cu cumparatorul in vederea ajungerii la o intelegere si incheierii contractului de vanzare.

·      Sa puna la dispozitia clientului informatiile necesare pentru ca acesta sa poata evalua si decide corect asupra ofertei primite, precum si asupra aspectelor procedurale privind perfectarea tranzactiei.

3.2. Clientul se obliga sa comunice intermediarului locul, data si ora incheierii contractului de vanzare si sa ii achite comisionul, in cel mult 15 zile de la data incheierii contractului, sub sanctiunea dublarii comisionului (Art. 2101 C. Civ.)

 

4. PLATA. CLAUZELE CONTRACTUALE NEGOCIATE:

4.1. Comisionul de intermediere este de ________________ +TVA din pretul de vanzare si se achita jumatate, ca avans, la semnarea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare si jumatate la semnarea contractului de vanzare.

4.2. Daca dupa semnarea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare, dintr-un motiv neimputabil clientului, contractul de vanzare nu se mai incheie, intermediarul inapoiaza clientului comisionul primit ca avans.

4.3. Daca, insa, dupa semnarea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare clientul decide unilateral sau de comun acord cu cumparatorul sa nu mai incheie contractul de vanzare, acesta va achita intermediarului intregul comision stabilit

4.4. Obligatiile asumate de client subzista si in cazul in care acesta a vandut imobilul unor interpusi sau unor cesionari ai persoanei mentionate la pct. 2. Partile au convenit in mod expres ca prin interpus se intelege sotul/sotia, copiii/parintii, fratele/sora clientului sau persoana juridica in care acesta este actionar/ asociat/ angajat.

4.5. Partile au mai stabilit ca: _________________________________________________________________________

 

5. DURATA CONTRACTULUI SI CLAUZELE DE INCETARE:

5.1. Prezentul contract produce efecte juridice de la data semnarii de catre parti si ramane in vigoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale asumate de parti sau 12 luni de la data rezilierii/ denuntarii de catre una dintre parti. Decizia denuntarii si motivarea acesteia, vor fi comunicate celeilalte parti prin fax, e-mail sau scrisoare recomandata.

5.2. Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente.

 

6. DECLARATII. DISPOZITII FINALE:

6.1. Clientul a fost informat, anterior semnarii prezentului contract, astfel:

·      Preturile practicate pe piata pentru vanzarea unor imobile similare se situeaza intre ____________ si  ____________,

·      In calitate de vanzator, clientul suporta urmatoarele costuri:

- impozitul pe transferul de proprietate: fiecare proprietar plateste, in cazul imobilelor dobandite in urma cu mai putin de 3 ani, 3 % din pret, pana la valoarea de 200.000 lei + 2 % pentru rest, iar in cazul imobilelor dobandite in urma cu mai mult de 3 ani, 2 % din pret, pana la valoarea de 200.000 lei + 1 % pentru rest.

- efectuarea succesiunii, a cadastrului si intabularii si a certificatului energetic, daca este cazul.

·      Comisionul perceput de Agentia TENTANT Imobiliare este de 2,5%+TVA negociabil, in functie de pretul imobilului

·      Alte informatii utile: _____________________________________________________________________________

6.2. Clientul declara ca a fost pus in legatura cu cumparatorul mentionat la pct. 2 de catre intermediar si ii acorda, pentru acest cumparator, exclusivitate la vanzarea imobilului sau.

6.3. Prezentul contract s-a negociat, citit si semnat azi ____________, la adresa imobilului mentionat la pct. 2, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.