Contractul de inchiriere

Conform Legii nr. 114/ 1996 - LEGEA LOCUINTEI, inchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias, consemnat prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale si va cuprinde: adresa locuintei, suprafata locativa si dotarile, suprafata curtilor si a gradinilor, valoarea chiriei, modul de plata si regulile de modificare a acesteia, suma platita in avans, obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor inchiriate, inventarul obiectelor si al dotarilor, data intrarii in vigoare si durata contractului, scopul inchirierii, persoanele care vor locui/ desfasura activitate in spatiul inchiriat, alte clauze convenite de catre parti.

Agentia noastra foloseste ca model contractul de inchiriere prezentat mai jos. In caz ca partile contractante vor sa incheie un contract mai detaliat sau care sa cuprinda si alte clauze. acest model se constituie doar ca baza de plecare.

 

 

CONTRACT DE INCHIRIERE

 

I. PARTILE CONTRACTANTE:

          1.1. Dl/ D-na ............................................. domiciliat(a) in ....................................... ............................ identificat(a) cu CI seria ....... nr. .................. CNP ................................., in calitate de proprietar al imobilului mentionat la pct. 2.1. si

          1.2. Dl/ D-na ............................................. domiciliat(a) in ....................................... ............................, identificat(a) cu CI seria ....... nr. ...................CNP ................................, in calitate de chirias

am convenit incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

           2.1. Inchirierea de catre proprietar in favoarea chiriasului, in schimbul chiriei convenite de comun acord, conform prevederilor prezentului contract, a imobilului situat in .............................. ..................................................., compus din .... camere, in suprafata totala de ............ mp.          

III. CLAUZELE CONTRACTUALE

          3.1. Imobilul ce face obiectul prezentului contract va fi folosit in exclusivitate de catre chirias pentru .......................... Chiriasul nu poate subanchiria spatiul inchiriat.

          3.2. Termenul de inchiriere este de ....................., cu incepere de la data de ................... si pana la data de ......................, la expirarea acestui termen, contractul putand fi reinnoit cu acordul partilor.

          3.3. Chiria aferenta imobilului este de ............/ luna. Pe durata inchirierii cuantumul chiriei nu poate fi modificat.

          3.4. Chiria se achita proprietarului lunar, pana la data de ......... a fiecarei luni, pentru luna urmatoare.

          3.5. La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de ..............., reprezentand chiria pentru perioada .................................. si o garantie de ................. pentru eventuale deteriorari produse spatiului inchiriat, plati aferente neachitate ori reziliarea contractului inainte de termen.

          3.6. Imobilul s-a predat in stare normala de folosinta, cu instalatiile, dotarile si mobilierul prevazute in procesul verbal de predare-primire care face parte integranta din prezentul contract.

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

          4.1. Proprietarul are urmatoarele obligatii:

            a) sa predea chiriasului, pana la data de ................ imobilul in stare normala de folosinta si in conformitate cu procesul verbal de predare-primire mentionat mai sus.

            b) sa restiruie chiriasului, in maximum 30 de zile de la finalizarea contractului, suma depusa de acesta ca garantie, scazand contravaloarea pagubelor produse imobilului si contravaloarea facturilor neachitate pana la data eliberarii imobilului.

          4.2. Chiriasul are urmatoarele obligatii:

            a) sa achite la timp chiria stabilita si cheltuielile aferente folosirii spatiului inchiriat, respectiv intretinerea, energia electrica, telefonul fix, cablul TV, internetul etc. si sa predea proprietarului, la sfarsitul fiecarei luni chitantele de plati.

            b) sa asigure, pe toata durata prezentului contract, curatenia si igiena in interiorul imobilului inchiriat.

            c) sa predea proprietarului la incheierea contractului, imobilul in starea de folosinta si curatenie in care l-a primit, in conformitate cu procesul verbal de predare-primire intocmit la preluarea spatiului, precum si cu toate platile aferente folosirii achitate.

 

V. REZILIEREA CONTRACTULUI

          5.1. Prezentul contract poate fi reziliat inainte de termenul stabilit in urmatoarele situatii:

            a) la cererea chiriasului, prin notificarea, in scris, a proprietarului, cu cel putin 30 de zile inainte de data pentru care cere rezilierea.

            b) la cererea proprietarului, atunci cand chiriasul:

            - nu a achitat chiria timp de ...........

            - nu a achitat cheltuielile aferente spatiului inchiriat timp de ............

            - a provocat stricaciuni insemnate imobilului ori bunurilor aferente sau a instrainat parti ale acestuia.

            - are un comportament care face imposibila convietuirea in imobil sau impiedica folosirea normala a acestuia.

            - nu a respectat clauzele contractuale

            c) prin acordul scris al partilor, in orice moment al derularii contractului.

 

VI. CLAUZE FINALE

          6.1 Prezentul contract a fost incheiat astazi ................ in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru administratia financiara.

          6.2. Chiriasul pierde garantia in favoarea proprietarului, daca reziliaza unilateral, inainte de termen, (.................) prezentul contract de inchiriere.       

                  PROPRIETAR                                                               CHIRIAS