Vanzare apartamente 3 camere219 oferte active

160500 euro

Vanzare apartament 3 camere, bloc nou, Titulescu/ TENTANT [ vezi oferta ]

82000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Margeanului [ vezi oferta ]

160000 euro

Vanzare Apartament 3 camere In Vila Pache Protopescu Popa Nan [ vezi oferta ]

123500 euro

Apartament constructie noua Piata Iancului/Tentant [ vezi oferta ]

85000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE BALCON 24 MP LUJERULUI SIR/TENTANT [ vezi oferta ]

125000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE BLOC SCALA 1980/TENTANT [ vezi oferta ]

160000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Libertatii Parlament/Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

69000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Dumbrava Noua/Tentant [ vezi oferta ]

139000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Libertatii Parlament [ vezi oferta ]

91000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Militari Cora [ vezi oferta ]

98000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE MANASTIREA ANTIM/TENTANT [ vezi oferta ]

68000 euro

Gara de Nord vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

63000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Piata Rahova / Tentant [ vezi oferta ]

370000 euro

VANZARE EXCLUSIVA APARTAMENT 3 CAMERE PIATA DOROBANTI/TENTANT [ vezi oferta ]

107000 euro

Vanzare apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

67000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

75000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE PE BD CAROL I / TENTANT [ vezi oferta ]

121900 euro

Cismigiu vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

88000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Kaufland [ vezi oferta ]

90000 euro

Vanzare apartament 3 camere LUX Gara de Nord - Duca / Tentant [ vezi oferta ]

121000 euro

Vanzare apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

56000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Alexandriei/Tentant [ vezi oferta ]

79000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Sebastian Parc/Tentant [ vezi oferta ]

95000 euro

Cismigiu- Sala Palatului vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

64000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian Bolintineanu/Tentant [ vezi oferta ]

140000 euro

Vanzare apartament 3 camere in vila etaj 3/3 Aviator Popisteanu / Tentant [ vezi oferta ]

135000 euro

Bd Ion Mihalache vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

130000 euro

Apartament 3 camere Chibrit-Bucurestii Noi [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Buzoieni [ vezi oferta ]

220000 euro

Penthouse 3 camere Bucurestii Noi [ vezi oferta ]

120000 euro

Apartament 3 camere Bucurestii Noi-Luptatorilor [ vezi oferta ]

75000 euro

Gara de Nord vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

75000 euro

Cal Victoriei - Amzei vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare apartament 3 camere Ion Mihalache - Averescu / Tentant [ vezi oferta ]

103000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

97000 euro

Vanzare apartament 3 camere Bucurestii Noi-Chibrit [ vezi oferta ]

119000 euro

Vanzare apartament 3 camere in vila Piata Unirii / Tentant [ vezi oferta ]

219000 euro

Vanzare Duplex Lux Cotroceni Splai Grozavesti [ vezi oferta ]

110000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE 13 SEPTEMBRIE MARRIOTT/ TENTANT [ vezi oferta ]

69000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Pecineaga [ vezi oferta ]

83000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Liberty Mall /Tentant [ vezi oferta ]

130000 euro

Apartament 3 camere Straulesti-Petrom [ vezi oferta ]

117000 euro

Apartament 3 camere Bucurestii Noi-Lupatatorilor [ vezi oferta ]

89000 euro

Vanzare apartamente bloc nou LUICA predare iulie 2018 - comision 0 [ vezi oferta ]

240000 euro

Vanzare apartament 3 camere Stefan cel Mare-Central Park/ TENTANT [ vezi oferta ]

240000 euro

VANZARE APARTAMENT DE LUX 3 CAMERE CENTRAL PARK/TENTANT [ vezi oferta ]

75000 euro

Cal Grivitei Pod Basarab vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

197000 euro

Vanzare apartament 3 camere Barbu Vacarescu-Central Park/ TENTANT [ vezi oferta ]

75000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Universitate Cismigiu [ vezi oferta ]

89000 euro

VANZARE APARTAMENTE BLOC NOU LUICA PREDARE IULIE 2018/TENTANT [ vezi oferta ]

98000 euro

Vanzare apartament 3 camere in vila Calea Grivitei - Podul Grant si Basarab [ vezi oferta ]

135000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Tineretului Vacaresti [ vezi oferta ]

170000 euro

Piata Alba Iulia Rond vanzare apt 3 camere lux [ vezi oferta ]

180000 euro

Universitate bloc Willson vanzare apt 3 camere lux [ vezi oferta ]

165000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Piata Unirii/Tentant [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Caporal Ilina [ vezi oferta ]

58000 euro

Vanzare Apartament 2,3 Camere Berceni Brancoveanu Luica Lidl [ vezi oferta ]

69000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Sebastian Nasaud /Tentant [ vezi oferta ]

59000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Calea Rahovei Bolintineanu [ vezi oferta ]

98000 euro

Vanzare apartament 3 camere Fundeni/Tentant [ vezi oferta ]

88500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian Parc/Tentant [ vezi oferta ]

89900 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Sebastian Parc /Tentant [ vezi oferta ]

59000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Margeanului Buzoieni [ vezi oferta ]

110000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE PANDURI VAV SPITAL/TENTANT [ vezi oferta ]

68900 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian Malcoci [ vezi oferta ]

63000 euro

Vanzare 3 camere Piata Veteranilor / Tentant [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare apartament 3 camere in vila Alexandru Ioan Cuza- Titulescu / Tentant [ vezi oferta ]

42000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE CISMIGIU/TENTANT [ vezi oferta ]

82500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian Liberty Mall [ vezi oferta ]

118000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Drumul Sarii/Tentant [ vezi oferta ]

78500 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE LUJERULUI/TENTANT [ vezi oferta ]

72000 euro

Vanzare apartament 3 camere Rahova Sebastian Dumbrava Noua /Tentant [ vezi oferta ]

179000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Bulevardul Unirii Tribunalul Nou/Tentant [ vezi oferta ]

80000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian Scoala 280 [ vezi oferta ]

245000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE CARAMFIL/TENTANT [ vezi oferta ]

75000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Barca/TENTANT [ vezi oferta ]

239000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Marasesti Parcul Carol [ vezi oferta ]

79000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Piata [ vezi oferta ]

53500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Alexandriei Margeanului [ vezi oferta ]

135000 euro

Apartament 3 camere Baneasa [ vezi oferta ]

69000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian Malcoci [ vezi oferta ]

140000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

175000 euro

Apartament 3 camere Floreasca [ vezi oferta ]

86000 euro

Vanzare apartament 3 camere Virtutii-Orsova/ TENTANT [ vezi oferta ]

89000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE IANCULUI/TENTANT [ vezi oferta ]

145000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE DECEBAL/METROU [ vezi oferta ]

145000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Decebal Stradal [ vezi oferta ]

210000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Lux Basarabiei National Arena [ vezi oferta ]

104000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

124900 euro

Apartament 3 camere mobilat Bucurestii Noi [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Drumul Taberei Razoare Afi Cotroceni [ vezi oferta ]

89000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Tineretului Vacaresti 89000 Euro [ vezi oferta ]

298000 euro

Vanzare apartament 3 camere lux, bloc nou, Cismigiu/ TENTANT [ vezi oferta ]

179000 euro

Vanzare apartament 3 camere Cotroceni /Tentant [ vezi oferta ]

100000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

130000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Mircea Voda [ vezi oferta ]

107000 euro

Vanzare apartament 3 camere nou/ Colentina [ vezi oferta ]

58000 euro

VANZARE APARTAMENT DE LUX IN VILA TECHIRGHIOL/TENTANT [ vezi oferta ]

199000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Izvor Natiunile Unite [ vezi oferta ]

110000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

135000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Traian [ vezi oferta ]

235000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE BLOC DUNAREA UNIVARSITATE/TENTANT [ vezi oferta ]

170000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE PE BULEVARDUL UNIRII TRIBUNAL/TENTANT [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Timpuri Noi Vacaresti Tineretului [ vezi oferta ]

103000 euro

Apartament 3 camere Bucurestii Noi-Luptatorilor [ vezi oferta ]

165000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

185000 euro

Vanzare apartament 3 camere Baneasa - Garlei/ TENTANT [ vezi oferta ]

129000 euro

Apartament 3 camere Titulescu [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

150000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Nerva Traian Stradal [ vezi oferta ]

145000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Lux Unirii Vitan Mall [ vezi oferta ]

214000 euro

Vanzare apartament 3 camere Plevnei-Orhideea Gardens/ TENTANT [ vezi oferta ]

76000 euro

Vanzare apartament 3 camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

120000 euro

Piata Dorobanti Vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

115000 euro

Sos Stefan Cel Mare vanzare apt 3 camere bloc 1980 [ vezi oferta ]

115000 euro

Calea Victoriei vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

89000 euro

Universitate vanzare apt 3 camere [ vezi oferta ]

93000 euro

Cismigiu vanzare Apt 3 camere [ vezi oferta ]

66500 euro

Vanzare apartament 3 camere Rahova Sebastian Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

79000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE TURDA PARCUL SFANTA MARIA/TENTANT [ vezi oferta ]

170000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE UNIRII FANTANI/TENTANT [ vezi oferta ]

63000 euro

Vanzare apartament 3 camere Pantelimon Mega Mall [ vezi oferta ]

85000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE VAV DE GARA DE NORD/TENTANT [ vezi oferta ]

88750 euro

Vanzare apartament 3 camere Lacul Tei Grigore Ionescu [ vezi oferta ]

131000 euro

Vanzare 3 camere imobil nou - Sector 1 Domenii [ vezi oferta ]

119900 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE OCTAVIAN GOGA/TENTANT [ vezi oferta ]

53000 euro

Vanzare apartament 3 camere Chibrit/ TENTANT [ vezi oferta ]

94000 euro

Vanzare apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott Panduri [ vezi oferta ]

69000 euro

13 Septembrie Drumul Sarii Liceul Ion Barbu [ vezi oferta ]

115000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE ETAJ 2 PANDURI/TENTANT [ vezi oferta ]

57500 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE BERCENI CICEU/TENTANT [ vezi oferta ]

95000 euro

Vanzare apartament 3 camere Calea Calarasilor [ vezi oferta ]

107000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE PE TITULESCU X CUZA/TENTANT [ vezi oferta ]

350000 euro

Vanzare apartament 3 camere Calea Vitan Mall Stradal [ vezi oferta ]

120000 euro

Bucurestii Noi Straulesti Metrou [ vezi oferta ]

51500 euro

Piata Rahova Alexandriei Teius [ vezi oferta ]

1400 euro

VANZARE APARTAMENTE 2 3 4 CAMERE ZONA DE NORD/TENTANT [ vezi oferta ]

95000 euro

Calea Calarasilor Hyperion [ vezi oferta ]

130000 euro

Nerva Traian Stradal [ vezi oferta ]

143000 euro

VANZARE AP MARE 3 CAMERE VAV CATEDRALA NEAMULUI/TENTANT [ vezi oferta ]

95000 euro

Tineretului Calea Vacaresti [ vezi oferta ]

140000 euro

Piata Muncii Calea Calarasilor Matei Basarab [ vezi oferta ]

80000 euro

Trafic Greu Sebastian Liberty Mall [ vezi oferta ]

110000 euro

Tineretului Parc [ vezi oferta ]

188000 euro

Piata Unirii Fantani Parlament [ vezi oferta ]

138000 euro

Vitan Mall Dristor In City [ vezi oferta ]

153000 euro

Piata Unirii [ vezi oferta ]

149000 euro

Bulevardul Unirii Zepter [ vezi oferta ]

99000 euro

Timpuri Noi Metrou Tineretului [ vezi oferta ]

56500 euro

Titan Trapezului 1 Decembrie Metrou [ vezi oferta ]

79000 euro

Rahova Sebastian Trafic Greu Liberty Mall [ vezi oferta ]

70500 euro

Universitate Cismigiu Parc [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

89500 euro

Tineretului Parc Stradal [ vezi oferta ]

200000 euro

Vitan Mall Octavian Goga Unirii Zepter [ vezi oferta ]

63000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE APROAPE DE MITROPOLIE/TENTANT [ vezi oferta ]

100000 euro

Dristor metrou [ vezi oferta ]

80000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE OLTENITEI VAV ORASEL/TENTANT [ vezi oferta ]

98000 euro

Calea Calarasilor Matei Basarab [ vezi oferta ]

132000 euro

Herastrau Aviatiei Aurel Vlaicu Metrou [ vezi oferta ]

91000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

178000 euro

VANZARE APARTAMENT 3 CAMERE LA CHEIE BD LIBERTATII/TENTANT [ vezi oferta ]

86000 euro

13 Septembrie Marriott Panduri [ vezi oferta ]

89000 euro

Piata Muncii Mihai Bravu [ vezi oferta ]

135000 euro

Unirii Nerva Traian Stradal [ vezi oferta ]

135000 euro

Bulevardul Unirii Nerva Traian [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

93000 euro

Tineretului Parc [ vezi oferta ]

59500 euro

Stefan cel Mare Mosilor Bucur Obor [ vezi oferta ]

54500 euro

Rahova Sebastian Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

69000 euro

Vanzare apartament 3 camere Militari-Lujerului/ TENTANT [ vezi oferta ]

90000 euro

Vanzare apartament 3 camere Virtutii/ TENTANT [ vezi oferta ]

125000 euro

Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

115000 euro

Calea Calarasilor Matei Basarab [ vezi oferta ]

77000 euro

13 Septembrie Drumul Sarii Prosper [ vezi oferta ]

53500 euro

Calea Rahovei Vasile Croitoru [ vezi oferta ]

235000 euro

Herastrau Nordului [ vezi oferta ]

68000 euro

Calea Vitan Auchan [ vezi oferta ]

70000 euro

Dristor Metrou Baba Novac [ vezi oferta ]

122000 euro

Baneasa Herastrau Dobrogeanu Gherea [ vezi oferta ]

165000 euro

Calea Calarasilor Hyperion [ vezi oferta ]

89000 euro

Tineretului Sincai [ vezi oferta ]

90000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

160000 euro

Unirii Alba Iulia Rond [ vezi oferta ]

90000 euro

Piata Muncii metrou [ vezi oferta ]

188000 euro

Cismigiu Parc [ vezi oferta ]

65000 euro

Apartament trei camere Kogalniceanu/Tentant [ vezi oferta ]

67000 euro

Rahova Alexandriei Cora [ vezi oferta ]

208000 euro

Bulevardul Unirii Zepter Stradal [ vezi oferta ]

94000 euro

13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

134000 euro

Vanzare apartament 3 camere Unirii Libertatii Parlament [ vezi oferta ]

105000 euro

Camera de Comert Mircea Voda [ vezi oferta ]

94900 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

98000 euro

13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

137000 euro

13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

65000 euro

Piata Iancului Mihai Bravu [ vezi oferta ]

110000 euro

Vanzare apartament 3 camere nou Pache/ TENTANT [ vezi oferta ]

75900 euro

Bucurestii Noi Parc Bazilescu [ vezi oferta ]

60000 euro

Calea Giulesti Prunaru [ vezi oferta ]

140000 euro

Alba Iulia Dristor In City [ vezi oferta ]

121000 euro

Stefan cel Mare Romstal [ vezi oferta ]

107000 euro

Unirii Octavian Goga [ vezi oferta ]

79000 euro

13 Septembrie Sebastian Parc [ vezi oferta ]

86500 euro

Piata Iancului [ vezi oferta ]

160000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

100000 euro

Mall Vitan [ vezi oferta ]

64000 euro

Vanzare apartament 3 camere Militari - Valea Lunga / Tentant [ vezi oferta ]

149000 euro

Vanzare 3 camere Unirii Zepter [ vezi oferta ]

95000 euro

Vanzare apartament 3 camere Virtutii/ TENTANT [ vezi oferta ]

219000 euro

Vanzare apartament 3 camere lux Cismigiu/ TENTANT [ vezi oferta ]

145000 euro

Apartament 3 camere NewTown Residence/Tentant [ vezi oferta ]

139000 euro

Vanzare apartament 3 camere Cismigiu/ TENTANT [ vezi oferta ]

68000 euro

Vanzare apartament 3 camere Militari-Gorjului/ TENTANT [ vezi oferta ]

125000 euro

vanzare apartament nou 3 camere Eminescu/ TENTANT [ vezi oferta ]

190000 euro

Vanzare apartament 3 camere Baneasa-Pipera/ TENTANT [ vezi oferta ]

300000 euro

Vanzare apartament 3 camere lux Domenii/ TENTANT [ vezi oferta ]

149000 euro

Vanzare apartament 3 camere nou Eminescu-Polona/ TENTANT [ vezi oferta ]

129000 euro

Vanzare apartament 3 camere nou Ion Mihalache/ TENTANT [ vezi oferta ]

135000 euro

Vanzare apartament 3 camere Magheru/ TENTANT [ vezi oferta ]